İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

RİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Am

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerinin bölümlerindeki dersleri İngilizce olarak takip edebilmeleri, İngilizce ders materyallerini anlayabilmeleri, akademik ve sosyal yaşamda ihtiyaç duyacakları İngilizce iletişim becerisini kazanabilmeleri amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce hazırlık programı eğitim

öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge; Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından

yürütülen hazırlık programı, sınavları ve yaz okulunda uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE  3- (1) Bu  yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanununun 7 , 14, 4 4 v e 49  uncu Maddelerine, 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara

İlişkin  Yönetmelik” ve   10.12.2019 tarih ve 30974   sayılı   Resmî   Gazete’de   yayımlanan

“Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a)   AGÜ: Abdullah Gül Üniversitesini,

b)   AGÜ İMS: Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavını, c)   ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ç)   Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü, d)   Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

e)   TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet Based Testi, f)  TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language-Paper Based Testi,

g)   Yönetim Kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ)   Yüksekokul: Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyet, Yerleştirme ve Hazırlık Programının Süresi

Muafiyet veya Yerleştirme

MADDE 5- (1) Öğrencilerin AGÜ İngilizce hazırlık programından muaf olup akademik bölümlerine doğrudan başlayabilmeleri için aşağıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getirmeleri gerekmektedir:

a) Eğitim dili %100 İngilizce olan bir orta öğretim kurumundan mezun olmak.

b) Son iki (2) yıl içinde TOEFL IBT’den en az 75 ya da TOEFL PBT’den en az 537 puanı almış

olmak; (Writing notu (TWE) en az 4.5 ya da 22 olmalıdır).

c) AGÜ İMS’den başarılı olmak.

(2) AGÜ İMS’den en az 65 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak bölümlerine geçirilir, ancak

ENG 101 dersini almadan önce bu dersin ön koşulu olan English Bridge dersini almaları gerekir. (3) AGÜ İMS’den en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak bölümlerine geçirilirler ve ENG

101 dersini ön koşulsuz alabilirler.

(4) AGÜ İMS’den en az 65 puan alamayan öğrenciler hazırlık programına yerleştirilirler ve ilk

kayıt oldukları tarihten itibaren iki yıl içinde hazırlık programını başararak bitirmek zorundadırlar. Bitirmezlerse, üniversiteyle ilişikleri kesilir.

(5) Her öğrencinin ilk kayıt dönemi ile bunu takip eden birinci ve ikinci yıl kayıt dönemlerinde olmak üzere en fazla üç kez AGÜ İMS’ye girme hakkı bulunmaktadır.

(6) AGÜ  İMS’den  başarılı  olamayanlar  sınavdaki  performanslarına göre seviyelerine uygun hazırlık programına yerleştirilirler.

Hazırlık Programının Süresi

MADDE 6- (1) Hazırlık programının normal süresi bir (1) yıldır. Bu süre, her biri sekiz hafta süren dört dönemden oluşur. Programın azami öğretim süresi iki (2) yıldır. İkinci yılın sonunda başarısız olup, 3.kez girdikleri İMS’de de başarısız olmaları durumunda öğrencilerin AGÜ ile ilişikleri kesilir (Bu öğrenciler, Türkçe eğitim veren bir üniversitenin ilgili bölümlerine yerleştirilmelerini ÖSYM’den talep edebilirler). Programı normal ya da azami süresinden önce başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bölümlerine geçebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Programına İlişkin Esaslar

Yabancı Dil Hazırlık Programı

MADDE 7- (1) Yüksekokuldaki İngilizce hazırlık programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

MADDE  8- (1) İlk defa açılacak  dersler,  Yüksekokul  Müdürlüğünün  teklifi  ve Senato’nun onayıyla açılır.

MADDE 9- (1) Her dönem açılacak dersler ve dersleri verecek öğretim elemanları Yüksekokul

Müdürlüğünün teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir.

MADDE 10- (1) Hazırlık programında bir yıl boyunca okutulacak zorunlu ve seçmeli derslerin adları, kredi değerleri ve haftalık saatleri Yüksekokulun ders kataloğunda belirtildiği gibidir.

MADDE 11 - (1 ) Hazırlık programının başarıyla tamamlanabilmesi için zorunlu derslerin yanı

sıra en fazla üç (3) adet seçmeli dersten kredi alınabilir. Bu yükümlülükleri yerine getirmek

şartıyla bir öğrenci dilediği sayıda seçmeli ders alabilir, ancak üçten fazla alınan seçmeli derslere kredi verilmez.

Hazırlık Programında Başarılı Olma

MADDE  12- (1) Writing 3 dersini başarı ile tamamlayarak en az 52 kredi toplayan öğrenciler hazırlık programını başarılı olarak bitirmiş sayılırlar ve English Bridge dersiyle birlikte bölüm derslerini alabilirler. Bu öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibari ile Writing 4 ve Summarising derslerinden oluşacak olan English Bridge dersinden başarılı olmadıkları müddetçe English 101 dersini alamazlar.

(2) Writing 4 ve Summarising derslerini başarılı bir şekilde tamamlayarak en az 52 kredi toplayan öğrenciler hazırlık programını başarılı olarak bitirmiş sayılırlar ve English 101 dersiyle birlikte bölüm derslerini alabilirler.

(3) Güz ve bahar dönemlerinin başlarında 48-51 kredi toplayan öğrencilere (daha önce alıp başarısız oldukları) en fazla iki dersten ek sınav hakkı verilir.

MADDE 13- (1) Hazırlık süresi boyunca bir öğrenci aldığı zorunlu derslerden herhangi bir nedenden dolayı (derse devamsızlık, dersin projesini ya da ödevini zamanında veya hiç vermemek, dersin sınav(lar)ından yeterli not alamamak vb.) başarısız olursa aynı derse kaydı sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Ancak, öğrencinin tekrarladığı dersi sınıfta ya da dışarıdan takip edebilmesi tekrarladığı dersin türüne ve seviyesine göre aşağıdaki şekilde olur:

a) Öğrenci, türü ve seviyesi ne olursa olsun, aldığı Listening, Speaking, Reading veya Writing, Language Awareness derslerinden yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı sadece bir kez başarısız olmuşsa o derse kaydı otomatik olarak yapılır ve derse devam zorunludur.

b) Öğrenci tüm seçmeli derslerden, The World Around Us, The Environment, English for Maths

veya Presentations derslerinden yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı sadece bir kez başarısız olmuşsa, öğrenci derse bilfiil devam etmeden dışarıdan (Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden) dersi takip edebilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir. Öğrenci derse bilfiil devam etmek isterse, yeni dönem başlamadan önce bu talebini Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak iletmelidir.

c)  Öğrenci  Summarising  veya  University  Transition  (UT)  dersinde  yukarıda   belirtilen nedenlerden  dolayı  sadece  bir  kez başarısız  olmuşsa,  öğrenci  derse  bilfiil  devam  etmeden

öğretim elemanının desteğiyle dışarıdan (Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden) dersi takip edebilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin değerlendirilmesini talep edebilir. Öğrenci derse bilfiil devam etmek isterse, yeni dönem başlamadan önce bu talebini Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak iletmelidir.

ç) Öğrencinin Writing veya Language Awareness dersinden iki ya da daha fazla sayıda başarısız

ol up  bu ders(leri) üçüncü kez ya da daha fazla alması durumunda; öğrenci Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ilgili öğretim elemanından destek alarak dersi dışarıdan takip edebilir, kendi imkanlarıyla dersin sınavlarına hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir. Öğrenci derse bilfiil devam etmek isterse, yeni dönem başlamadan önce bu talebini Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak iletmelidir.

d) Öğrencinin Speaking 1, Speaking 2 ya da Speaking 3 derslerinden iki ya da daha fazla sayıda

başarısız ol up  bu dersi üçüncü kez ya da daha fazla alması durumunda, öğrenci geçer not alana kadar ders sınıfta işlenir.

(e) Öğrencinin Speaking 4, Listening, Reading, The World Around Us, The Environment, English

for Maths, Presentations veya herhangi bir seçmeli dersten iki ya da daha fazla sayıda başarısız ol up  bu ders(ler)i üçüncü  kez  ya da daha fazla  alması  durumunda, öğrenci dersi dışarıdan takip edebilir, ders içeriklerine ulaşabilir, Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden kendi imkanlarıyla dersin sınavlarına hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir. Öğrenci derse bilfiil devam etmek isterse, yeni dönem başlamadan önce bu talebini Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak iletmelidir.

Dersin tekrar alınması durumunda derse katılım, derse devam ve dersin değerlendirilmesine ilişkin yukarıdaki ifadeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Dersin Adı

 

İlk Kayıtta

 

Dersin İlk Tekrarında

 

Dersin İki veya Daha Fazla Tekrarında

 

Speaking 1 -3

Ders sınıfta işlenir

 

Ders sınıfta işlenir

Ders sınıfta işlenir (öğrenci geçer not alana kadar)

 

 

 

Speaking 4

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

Öğrenci derse dışarıdan kendi imkanlarıyla hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir. Derse bilfiil devam etmek isteyen öğrenci yeni dönem başlamadan

önce yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 

 

 

Reading

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

Öğrenci derse dışarıdan kendi imkanlarıyla hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir.  Derse bilfiil devam etmek isteyen öğrenci yeni dönem başlamadan

önce yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 

 

 

 

Writing

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

 

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

Öğrenci öğretim elemanının desteğiyle derse dışarıdan hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir.  Derse bilfiil devam etmek isteyen öğrenci yeni dönem başlamadan önce yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 

 

 

 

Summarising, University Transition (UT)

 

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

Öğrenci öğretim elemanının desteğiyle derse dışarıdan hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin değerlendirilmesini talep edebilir.  Derse bilfiil devam etmek isteyen öğrenci yeni dönem başlamadan önce yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 

 

Öğrenci öğretim elemanının desteğiyle derse dışarıdan hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin değerlendirilmesini talep edebilir.  Derse bilfiil devam etmek isteyen öğrenci yeni dönem başlamadan önce yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 

 

 

Listening

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

Öğrenci derse dışarıdan kendi imkanlarıyla hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir.  Derse bilfiil devam etmek isteyen öğrenci yeni dönem başlamadan

önce yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 

 

 

Language

Awareness

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

Öğrenci öğretim elemanının desteğiyle derse dışarıdan hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir.  Derse bilfiil devam etmek isteyen öğrenci yeni dönem başlamadan önce yazı ile Yüksekokul

Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 

The World Around Us, The Environment, English for Maths, Presentations veya herhangi bir seçmeli ders

 

 

 

 

Ders sınıfta işlenir

Öğrenci derse dışarıdan kendi imkanlarıyla hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir. Derse bilfiil devam etmek isteyen öğrenci yeni dönem başlamadan önce yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 

Öğrenci derse dışarıdan kendi imkanlarıyla hazırlanabilir ve zamanında başvurmak kaydıyla dersin sınavlarına girebilir. Derse bilfiil devam etmek isteyen öğrenci yeni dönem başlamadan

önce yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 

Derslerin Değerlendirilmesi

MADDE 14- (1) Tüm hazırlık dersleri için ders geçme notu 100 üzer inden en az 70’tir. Bu durumdaki öğrencilere S (Successf ul: Başarılı) notu verilir.

(2) Ders izlencesinde belirtilen mecburi ödevler tamamlanmadan dersin final sınavından alınan not değerlendirmeye alınmaz. Bu durumdaki öğrencilere U (Unsuccessful: Başarısız) notu verilir

ve bu öğrenciler dersi tekrar almak zorundadırlar.

(3) Derslerde asgari devam şartını sağlayamayan öğrencilere NA (Not Attended: Devamsız) notu

verilir. Bu durumdaki öğrenciler dersi tekrar almak zorundadırlar.

Sınav Notlarına İtiraz

MADDE  15- (1) Sınav notları ilan edildikten sonra notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler,

notların ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) işgünü içinde Yüksekokul Müdürlüğünün belirleyeceği şekilde başvuruda bulunurlar. İtirazlar, Yüksekokul Müdürlüğünce oluşturulacak bir komisyon tarafından yeniden incelenir ve değerlendirme sonucu öğrenciye en geç 3 (üç) işgünü içerisinde bildirilir.

Devam Zorunluluğu

MADDE 16- (1) Öğrencilerin hazırlık derslerinin temel (Foundation), 1. ve 2. seviyelerinde

%90, diğer seviyelerde ve derslerde ise %70 devam zorunluluğu vardır.

(2) Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin mazeretlerini çeyrek bitiminden 3 (üç) iş günü öncesine kadar belgelendirmeleri durumunda, devam durumları Yüksekokul Müdürlüğünce değerlendirilir.

Telafi Sınavı

MADDE 17- (1) Yüksekokul Müdürlüğünce kabul edilen bir mazereti dolayısıyla aldığı dersin

sınavına giremeyen bir öğrenci o ders için açılan telafi sınavına girebilir. Bunun için öğrencinin mazeretinin bitiminden itibaren 3 (üç) iş günü içinde mazeret belgesini Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE  18- (1) Bu yönergede uygulanabilir bir hükmün olmadığı durumlarda; yürürlükte bulunan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında  Uyulacak Esaslara  İlişkin  Yönetmelik”,   “Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, “Abdullah  Gül Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu yönergenin hükümleri Senato’nun onayından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.